วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ทำเนียบเว็บไซด์ กศน.ตำบล กศน.อำเภอนาทม

 
ทำเนียบเว็บไซต์ กศน.ตำบล
กศน.อำเภอนาทม


กศน.ตำบล ผู้รับผิดชอบ ชื่อเว็บ

กศน.ตำบลนาทม นายอุกฤษฎ์ อาษาพันธ์ ugrit2012.blogspot.com

กศน.ตำบลนาทม นางพัชรีย์ อาษาพันธ์ patcharee2524.bogspot.com

กศน.ตำบลหนองซน นายสมพร วงษา nfenongson1.blogspot.com

กศน.ตำบลหนองซน นายธีรพงษ์ ปัญญาสาร teeraponglek.blogspot.com

กศน.ตำบลดอนเตย นางวารุณี ศรีลุนช่าง warunee2512.blogspot.com

กศน.ตำบลดอนเตย นายชาญชัย นาศรีทม chanchai428.blogspot.com


ทำเนียบเว็บไซต์ กศน.ตำบล
กศน.อำเภอนาทม


กศน.ตำบล ผู้รับผิดชอบ ชื่อเว็บ

กศน.ตำบลนาทม นายอุกฤษฎ์ อาษาพันธ์ ugrit2012.blogspot.com

กศน.ตำบลนาทม นางพัชรีย์ อาษาพันธ์ patcharee2524.bogspot.com

กศน.ตำบลหนองซน นายสมพร วงษา nfenongson1.blogspot.com

กศน.ตำบลหนองซน นายธีรพงษ์ ปัญญาสาร teeraponglek.blogspot.com

กศน.ตำบลดอนเตย นางวารุณี ศรีลุนช่าง warunee2512.blogspot.com

กศน.ตำบลดอนเตย นายชาญชัย นาศรีทม chanchai428.blogspot.com


อบรมพัฒนาเว็บไซต์ กศน.ตำบล กศน.อำเภอนาทม

 

 


ทันเหตุการณ์
ผอ.พูลทรัพย์ เตินเตือน และบุคลากร กศน.อำเภอนาทม จำนวน ๑๐ คน  ได้อบรมพัฒนาระบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ กศน.ตำบล  ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุม กศน.อำเภอนาทม โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

รายงานการวิจัย

วิจัยในชั้นเรียน หมวดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชื่อเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
ชื่อผู้วิจัย นายชาญชัย นาศรีทม
ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนุมชน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553ความสำคัญของปัญหา

จากการที่ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้สอนหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นวิชาที่ต้องคำนวณ นักศึกษาจะรู้สึกเบื่อหน่ายได้ง่าย ผู้วิจัยได้สังเกตการเรียนการสอน พบว่า จากการที่ผู้วิจัยได้ถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาในการพบกลุ่ม มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด ใบความรู้ และแบบทดสอบย่อย พบว่านักศึกษาไม่สามารถทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบย่อยได้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะเรื่องของเศษส่วน ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้น เกิดจากการที่นักศึกษาบางคนเรียนรู้ได้ช้า และมีพื้นฐานความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน ผู้วิจัยจึงได้หาวิธีการที่จะจูงใจให้นักศึกษามีความสนใจ และกระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นมากขึ้น โดยผู้วิจัยจึงได้สร้างแบบฝึกทักษะหมวดวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยที่นักศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง หรือสอบถามเพื่อนที่เรียนด้วยกัน ทำให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระเป็นอย่างดี จนส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดียิ่งขึ้นวัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนของนักศึกษา ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านดอนเตย ตำบลดอนเตยอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาเศษส่วนได้

3. นักศึกษามีความก้าวหน้าโดยได้คะแนนหลังการใช้แบบฝึกทักษะมากกว่าคะแนนก่อนการใช้แบบฝึกทักษะ เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 25ตัวแปรที่ศึกษา

- ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้แบบฝึกทักษะหมวดวิชา คณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน

- ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหาเศษส่วน

นิยามคำศัพท์เฉพาะ

แบบฝึกทักษะ หมายถึง สื่อที่ใช้ฝึกทักษะในด้านการคำนวณหาคำตอบการแก้ปัญหาเศษส่วน หมวดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้นักศึกษาเกิดความชำนาญ คล่องแคล่ว ถูกต้องและรวดเร็ว

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นที่ลงทะเบียนหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 /2553 ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

ความสามารถในการใช้แบบฝึกทักษะ หมายถึงคะแนนที่ได้จากการตอบแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษามีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนดีขึ้น

2. ได้แบบฝึกทักษะหมวดวิชา คณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน

3. ได้แนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในเนื้อหาสาระอื่นๆวิธีดำเนินการวิจัย / วิธีดำเนินการแก้ปัญหา

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านดอนเตย กศน.อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ที่ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2553 จำนวน 10 คน ซึ่งมีปัญหาการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนโดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด

เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา

- แบบฝึกทักษะ หมวดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน

ลำดับขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ

1.) ศึกษาเอกสาร ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึกทักษะ หมวดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน

2.) ทำการทดลองเสร้างแบบฝึกทักษะหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน

3.) นำแบบฝึกทักษะหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนที่สร้างเสร็จแล้ว ไปให้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ

4.) แก้ไขปรับปรุงแบบฝึกทักษะหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนให้สมบูรณ์เพื่อ

จะนำไปใช้จริงต่อไป

5.) นำแบบฝึกทักษะหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน และแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนไปทดลองใช้กับกลุ่มนักศึกษาตัวอย่างที่ กศน.ตำบลหนองซน ปรากฏว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีความเข้าใจและมีความกระตือรือร้นในการศึกษาแบบฝึกทักษะเป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดียิ่งขึ้น

6.) พัฒนาเครื่องมือด้านขนาดของตัวอักษร และจัดทำรูปแบบให้สวยงาม พร้อมที่จะนำไปใช้เก็บข้อมูลเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

- แบบฝึกทักษะหมวดวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนของนักศึกษา

- แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ(เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกัน)วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการใช้แบบฝึกทักษะ หมวดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านดอนเตย กศน.อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/ 53 จำนวน 10 คนที่มีปัญหาการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

1. ผู้วิจัยอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงจุดประสงค์ของการทำงานวิจัยในครั้งนี้หลังจากนั้นให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการบวกและการลบอย่างละ 4 ข้อ การคูณและการหาร จำนวน 2 ข้อ และการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน จำนวน 3 ข้อ รวม 15 ข้อ (วันที่ 22 ส.ค. 53) โดยกำหนดเวลาในการทำแบบทดสอบ

2. ให้นักศึกษาศึกษาความรู้จากแบบฝึกทักษะหมวดวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนโดยมีครูอธิบายในส่วนที่ไม่เข้าใจจากนั้นให้นักศึกษาทำแบบฝึกทักษะหมวดวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน จนครบตามเนื้อหาสาระที่กำหนดให้ด้วยตัวเอง

3.ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังเรียนโดยกำหนดเวลาในการทำแบบทดสอบ 45 นาที จากนั้นผู้วิจัยทำการตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแจ้งผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนให้นักศึกษาทราบ และสรุปผลการวิจัย

สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ

ผลการวิจัย

ตารางแสดงผลเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล คะแนน

ก่อนเรียน

( 30 คะแนน) คะแนน

หลังเรียน

( 30 ะแนน) คะแนนความก้าวหน้า ร้อยละของคะแนนความก้าวหน้าของผลการเรียน

1 น.ส.วรรณภา แสงคำเรือง 12 26 +14 46.66

2 น.ส.นิศากร วงษา 14 24 +10 33.33

3 น.ส.ผ่องศรี ศรีนาทม 14 28 +14 46.67

4 น.ส.นิตยา โพธิ์คง 18 28 +10 33.33

5 นายวินัย วงษา 16 26 +10 33.33

6 นายทรงฤทธิ์ กวนสมบัติ 16 24 +8 26.67

7 นางสมพาน โพธิ์สว่าง 14 26 +12 40

8 นางบุญหลาย น้อยนาง 12 26 +14 46.66

9 น.ส.จิตรา เกิดชาวนา 16 24 +8 26.67

10 นายอภิชาต โพธิ์คง 18 26 +8 26.66

คะแนนรวม 150 258 +108 359.98

คะแนนเฉลี่ย 15 25.80 +10.80 35.99จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

จากตารางพบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน และ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 15 และ25.80 คะแนน ตามลำดับ โดยมีค่าร้อยละความก้าวหน้าของผลการเรียนร้อยละ 35.99 สูงขึ้นกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 25 ) แสดงว่านักศึกษาที่เรียนจาก แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นการสะท้อนการวิจัย

ผู้บริหาร

ระยะเวลาค่อนข้างสั้น ผู้วิจัยมีความมุ่งมั่นพยายาม ทำให้รูปเล่มน่าสนใจ สามารถใช้ได้กับนักศึกษาระดับเดียวกัน ที่ศูนย์การเรียนอื่นๆโดยปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้วิจัย

1 . การพัฒนาตนเอง คือ ผู้วิจัยได้เข้าใจถึงกระบวนการและขั้นตอนการทำวิจัยมากขึ้น

2. ทำให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงปัญหาของนักศึกษา ว่าเหตุใดนักศึกษาส่วนใหญ่ จึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องเศษส่วน

3. ผู้วิจัยสามารถแก้ปัญหา เฉพาะที่ เฉพาะจุด เฉพาะเรื่อง โดยการนำผลการวิจัยไปแก้ปัญหาได้ทันท่วงที

4. ผู้วิจัยมีนวัตกรรมการสอนเพิ่มขึ้นเพื่อนร่วมวิจัย

แบบฝึกทักษะสรุปองค์ความรู้ได้ครบถ้วนน่าสนใจ จัดกิจกรรมได้เหมาะสม สร้างความสนใจให้นักศึกษาได้ดีผู้เรียน

ชอบที่ได้เรียนจากแบบฝึกทักษะ เนื่องจากทำให้เข้าใจง่ายและได้ประสบการณ์ตรง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้การเผยแพร่งานวิจัย

ผู้วิจัยได้เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ กศน.จังหวัด กศน.อำเภอ และเว็บบล็อก เพื่อทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป

http://chanchai428.blogspot.com/แนวทางการพัฒนา

ในโอกาสต่อไปจะพัฒนาแบบฝึกทักษะให้ดีกว่านี้และจะทำในเนื้อหาสาระอื่นต่อไป

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การสร้างแบบฝึกทักษะ หมวดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม


1.ชื่อปัญหาการวิจัย
              การสร้างแบบฝึกทักษะ หมวดวิชาคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
2.ความสำคัญของปัญหา
              จากการพบกลุ่มของนักศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านดอนเตย  กศน.อำเภอนาทม จ.นครพนม ปรากฏว่านักศึกษาส่วนใหญ่ขาดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ โดยเฉพาะเรื่องเศษส่วน  ผู้วิจัยจึงหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยการสร้างแบบฝึกทักษะหมวดวิชา คณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหานี้
3.วัตถุประสงค์การวิจัย
             3.1 เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะ หมวดวิชา คณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องการแก้ โจทย์ปัญหาเศษส่วน ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทมจังหวัดนครพนม
            3.2  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนของนักศึกษา ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านดอนเตย ตำบลดอนเตยอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
4. ตัวแปรที่ศึกษา
            - ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้แบบฝึกทักษะหมวดวิชา คณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน
           - ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหาเศษส่วน
5. นิยามคำศัพท์เฉพาะ
            5.1 แบบฝึกทักษะ หมายถึง สื่อที่ใช้ฝึกทักษะในด้านการคำนวณหาคำตอบการแก้ปัญหาเศษส่วน หมวดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้นักศึกษาเกิดความชำนาญ คล่องแคล่ว ถูกต้องและรวดเร็ว
            5.2 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นที่ลงทะเบียนหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 /2553 ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
             5.3 ความสามารถในการใช้แบบฝึกทักษะ หมายถึงคะแนนที่ได้จากการตอบแบบทดสอบก่อนแลหลังการใช้แบบฝึกทักษะซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น


6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
               6.1 ได้แบบฝึกทักษะหมวดวิชา คณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน
              6.2 นักศึกษามีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนดีขึ้น
              6.3  ได้แนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในเรื่องอื่นๆ

7. วิธีดำเนินการวิจัย /  วิธีดำเนินการแก้ปัญหา
               7.1 ประชากร
                 ประชากรในการวิจัย ได้แก่  นักศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านดอนเตย กศน.อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ที่ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2553 จำนวน 10 คน ซึ่งมีปัญหาการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนโดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด
                  7.2 เครื่องมือที่ใช้
                   ก. เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา / แนวทางแก้ปัญหา
                       - แบบฝึกทักษะ หมวดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน
                    ข. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
                        - แบบฝึกทักษะหมวดวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนของนักศึกษา
                        - แบบทดสอบก่อน/หลังการฝึกทักษะ
                      7.3 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
                            ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการใช้แบบฝึกทักษะ หมวดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านดอนเตย กศน.อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/ 53 จำนวน 10 คนที่มีปัญหาการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน
                      7.4 สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
                             - ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ8.แผนดำเนินการ
                      8.1 วางแผนและเขียนโครงร่าง    2  วัน
                      8.2 ศึกษาเอกสาร                          7 วัน
                      8.3 สร้างแบบฝึกทักษะ               10 วัน
                      8.4 ปฏิบัติการตามแผน                30 วัน
                      8.5 เก็บข้อมูล                               5  วัน
                      8.6 วิเคราะห์ข้อมูล                       3  วัน
                       8.7 สรุปผลและเขียนรายงาน       3  วัน (รวม 60 วัน )
9.สถานที่ทำการวิจัย / ระยะเวลา
                       - ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
                       - ระยะเวลาในการดำเนินการ ระหว่างกรกฎาคม ถึง วันที่ 15 กันยายน 2553         
10. ชื่อผู้เสนอโครงการวิจัย
                       นาย ชาญชัย  นาศรีทม  ครูศูนย์การเรียนชุมชนบ้านดอนเตย กศน.อำเภอนาทม